SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÖVİZ’Lİ İŞLEMLER GENEL DUYURU MADDELERİ

Revizyon Tarihi : 20 Aralık 2021

SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÖVİZ’Lİ İŞLEMLER GENEL DUYURU MADDELERİ 

İşbu sözleşme, bir tarafta FiberFox Telekomünikasyon San İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ  (bundan            sonra   FiberFox   olarak yazılacaktır)             ile        diğer    tarafta …………………………………………… (bundan sonra Müşteri olarak yazılacaktır) Mevcut sözleşmesi bulunmayan tüm Cari kaydı olan ve fatura kesilen müşteriler aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiş olup rezervasyon tarihi itibari ile genel tebliğ olarak tüm müşterilerimize duyrulur.

İş bu maddeler’de Teklif dosyalarına ve Fatura açıklamalarına Bu SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÖVİZ’Lİ İŞLEMLER GENEL DUYURU MADDELERİ  sözleşme maddelerinin bulunduğu Web bağlantı adresi yazılacak olup, 20 Aralık 2021 tarihi itibari ile geçerli sayılacaktır.

1 Vade tarihi anlaşmalı Müşteriler ile  fatura kesim tarihinden itibaren maksimum 30 takvim günüdür. 30 takvim günü sonunda ödenmeyen fatura bedelleri için aylık , %5 Vade farkı ugulanacaktır. Ancak vade farkının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda FiberFox’un tüm hakları saklıdır.

 

2 Satılan malın Mülkiyet hakkı FiberFox’a aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen ödenmesi ile birlikte Müşteri’ye geçer. Mal bedelinin ödemesinin tamamlanmaması durumunda FiberFox, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya yetkilidir. MÜŞTERİ, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Müşteri bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.

 

3 Taraflar arasında mal alım-satımı döviz cinsinden kararlaştırılmıştır. Fatura üzerine USD  döviz cinsinden ödemenin yapılması gerektiği şeklinde belirtilmiş veya “kur risklidir” ve/veya “dövize endekslidir” ya da “İş bu fatura bedeli USD  olarak ödenecektir” şeklinde belirtilmiş ise MÜŞTERİ, FiberFox’a olan borcunun fatura vadesinde, satış faturasında belirtilen döviz kadar olduğunu kabul eder.

Müşteri firma tarafından dövize endeksli faturalar için yapılacak ödemeler ya fatura üzerindeki döviz tutarının ödenmesiyle yada fatura üzerinde belirtilen ödenecek döviz tutarının ödeme tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Satış Kuru ile TL karşılığı ödenerek yapılabilecektir. 

 

4 Kur Farkı Hesaplaması Şekil ve Şartları: Kambiyo evrakı ile yapılan ödemelerde yada vadeli işlemlerde vade tarihindeki; havale, EFT ve benzeri şekillerde yapılan ödemelerde ise ödemenin FiberFox hesabına geldiği tarihte geçerli olan T.C.M.B. Efektif Döviz Satış Kuru veya paritesi kullanılarak KDV Uygulama Genel Tebliği III.A.Matrah 5.3. Kur Farkları maddesine veya kur farkına ilişkin bu doğrultuda yürürlüğe girmiş veya girecek yasal düzenlemelere göre kur farkı hesaplanıp ödenecektir. Kur farkının düzenlenmemesinden doğan sorumluluk düzenlemeyen tarafa aittir.

 

Müşteri ödeme yaparken döviz cinsinden olan borcunu döviz olarak öderse yada döviz borcuna karşılık ödeme yapacağı gün geçerli olan T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Satış Kuru üzerinden TL karşılığını öderse oluşacak kur farkı kaydi nitelikte olup tahsilatı müşteriden talep edilmeyecektir.

 

FiberFox, lehine oluşan kur farkına ilişkin “kur farkı” faturalarını yukarıdaki cümlede yazılı tarihlerde düzenleyebileceği gibi sonradan da düzenleyebilir. FiberFox’un sonradan kur farkı faturasını düzenlemesi, kur farkı alacağından vazgeçtiği anlamına gelmez. Müşteri, vadesi geldiği halde ödemelerini yapmazsa, FiberFox, Müşteri tarafa herhangi bir ihtar göndermeksizin varsa kur farklarına ilişkin faturaları kesip, derhal alacağının tahsili için yasal işlemlere başlayabilir. Bu halde, kur farklarına ilişkin faturaların Müşteri’ye ulaşıp ulaşmamasının, ticari kayıtlarına işlenip işlenmemesinin önemi yoktur. Ödeme vadesinde fatura borcunu ödemek koşuluyla kur düşüşünden kaynaklanan bedel için Müşteri taraf aynı ay içinde kur farkı faturası tanzim ederek FiberFoxya gönderdiği takdirde hesaplamasında bir hata yok ise bu fatura FiberFox tarafından kayıtsız şartsız olarak kabul edilecektir. FiberFox ve Müşteri lehine oluşan kur farkı için, kur farkının içinden iç yüzde ile KDV hesaplaması yapılarak kur farkı faturası düzenlenecektir.